یی قا بهینه سازي تخمین شار و ریپل گشتاور در کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی

کنتـرل مـستقیم گـشتاور یکـی از پیـشرفته تـرین ـت روشـهاي کنتـرل موتـور القـایی اس . ایـن روش علـی رغـم پاسـخ دینـامیکی بـسیار سـریع، مـشکلات متعـددي دارد کـه شـد ناشـی از ماهیـت ایـن روش میبا . در ایـن مقالـه بـا اضـافه کــردن یــک قــسمت اصــلاح کننــده بــه فیلتــر پــایین گــذرـت مـشکل تخمـین شـار در سـرعتهاي کـم بهبـود یافتـه اس . ریپل زیـاد در سـرعتهاي کـم و زیـاد نیـز کـه ناشـی از وجـود ـر تـاخیر در نمونـه ب داري و انجـام محاسـبات اسـت از معایـب ـت اصـلی روش کنتـرل مـستقیم گـشتاور اس . بـراي رفـع ایـن مـشکل از نـرخ تغییـرات شـار و گـشتاور زمـان قطـع ولتـاژ و اعمال ولتاژ جدید مشخص میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *