گشتاور راه اندازي و گشتاور Cogging موتور BLDC

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – بررسي اثر ميدان مغناطيس كننده آهنرباي دايم بر گشتاور راه اندازي و گشتاور Cogging موتور BLDC

دانلود مقاله : بررسي اثر ميدان مغناطيس كننده آهنرباي دايم بر گشتاور راه اندازي و گشتاور Cogging موتور BLDC

موتور جريان مستقيم بدون جاروبك (BLDC) تكفاز، نياز به فاصله هوايي نامتقارن دارد تا نقطه خنثي را كه در آن گشتاور راهاندازي صفر است، حذف كند. چهار فاصله  هوايي نامتقارن براي مدل Tapered Air Gap در نظر گرفته شده است و روش اجزا محدود براي محاسبه و مقايسه گشتاور Cogging و گشتاور راه اندازي، براي مدلهاي مختلف موتور به كار رفته است. براي ميدان مغناطيس كننده آهنرباي دايم سه نوع معمول مغناطيس كنندگي شامل موازي يكنواخت، شعاعي يكنواخت و شعاعي سينوسي در نظر گرفته شده است و اثر مغناطيس كنندگيهاي ذكر شده بر گشتاور Cogging و راه اندازي موتور BLDC تكفاز بررسي شده است . از بين چهار مدل ذكر شده، براي هر مغناطيس كنندگي، مدلي كه كمترين گشتاور Cogging و بيشترين گشتاور راه اندازي را توليد مي كند، به عنوان مدل بهينه انتخاب شدهاست. بر اساس نتايج شبيه سازي مغناطيس كنندگي شعاعي يكنواخت و شعاعي سينوسي به ترتيب بيشترين وكمترين گشتاور Cogging را توليد ميكند.

 

شهين مهديون راد محمدرضا فيضي
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه تبريز
تبريز – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *