کنترل هوشمند سيستم جامع پاركينگ با استفاده از ريز ناظرهاي AVR

در دنياي امروز استفاده از كامپيوتر در بهينهسازي فعاليتهاي صنعتي امري ضروري به نظر ميرسد. تحقيقات و فعاليتهاي زيادي نيز براي رسيدن به اين امر صورت گرفته است. تكنولوژي ريزناظر 1ها نيز عضوي از اين تحقيقات بوده که بخشي از به عنوان ريزناظرهاي برتر با امکانات و سرعت ويژه در صدد گرفتن جاي AVR اين نياز را برآورده كرده است. ريز ناظرهاي ريزناظرهاي قديميتر هستند. در اين مقاله نيز سعي بر اين بوده است تا در پروژه پارکينگ از يک ريزناظر به عنوان كنترل كننده اصلي و از يك ريزناظر در هر طبقه براي تصدي امور آن طبقه استفاده شود. سيستم جامع پارکينگ شامل کنترل امور مالي, امنيتي و رفاهي ميباشد که در اين پروژه بيشتر به جنبههاي امنيتي و رفاهي توجه شده است؛ علاوه بر آن نحوه ارتباط ريزناظرها به طور موازي طراحي شده که باعث افزايش قابليت آسان کاربري 2 و سرعت اجرايي اين طرح شده است. موارد امنيتي نيز شامل بحث کنترل شبکه، کنترل کاربر و کنترل دربها ميباشد. اين طرح به صورت کام ً لا تحقيقاتي بوده که در حال پيادهسازي ميباشد و زمينههاي تحقيقاتي بيشتري را ميتوان براي آن در نظر گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *