کنترل مقاوم تطبيقي با روال تطبيقي ديناميكي براي درايور ديسک سخت

کنترل کننده مقاوم تطبيقي براي کنترل هد )خواندن و نوشتن( ديسک سخت پيشنهاد ميگردد، اين ساختار قابليت اعمال به هر دو مد جستجو و تعقيب را داراست، و به کليد زني متداول دو مد تعقيب و جستجو نيازي نيست و از نظر تئوري عملکرد گذرا و دائمي مشخصي را در برابر نامعينيهاي ساختاري تضمين ميکند. نتايج شبيهسازي مويد اين نکتهاند که کنترل کننده مقاوم تطبيقي بهبود يافته نسبت به ساير کنترل کنندههاي مقاوم تطبيقي و مقاوم تطبيقي جبرانشده و نيز ساختار کليدزني بين دو مد از عملکرد مطلوبتري برخوردار میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *