کنترل تکراري جریان مبدل بوست جهت اصلاح ضریب توان شبکه

جریان وروديین مقاله روش کنترل تکراري را براي کنترل جریان مبدل بوست تکفاز جهت اصلاح ضریب توان شبکه و بهبود کیفیت جریان آن پیشنهاد میدهد. کنترل مبدل بوست اصلاح ضریب توان  PFC شامل دو حلقه کنترل ولتاژ و کنترل جریان میباشد که کنترلر تکراري در حلقه کنترل جریان این مبدل قرار دارد. کنترلر تکراري که در حالت کلی براي ردیابی سیگنالهاي متناوب و حذف اغتشاشات متناوب به کار میرود، در این مبدل اعوجاج عبور از صفر جریان ورودي را به حداقل رسانده و خطاي حالت دائم ردیابی را بسیار کاهش میدهد. پایداري کنترلر تکراري و انتخاب پارامترهاي آن نیز در این مقاله موردمطالعه قرار میگیرد. جهت تأیید نتایج تئوري، شبیهسازي این مبدل در محیط نرمافزار  MATLABانجامشده است. نتایج شبیهسازي نشان میدهند که روش کنترل تکراري ضریب توان شبکه را اصلاح نموده و اعوجاج هارمونیکی کلی THD  جریان ورودي توسط این روش بسیار بهبودیافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *