کنترل تطبيقی حرکت مفصل زانوی فرد فلج در تحريک الکتريکی عملکردی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون

در اين مقاله يک راهکار کنترلی برای کنترل حرکـت نـو مفـصل زا در فـرد فلـج بـا اسـتفاده از تحريـک الکتريکـی عملکردی مورد ارزيابی قرار گرفته است. برای ايـن منظـور از قی يک کنترل کننده تطبيقی جلو سـوی ،١مبتنـی بـر شـبکه هـای عصبی استفاده شده است. اين راهکار کنترلی شامل يـک مـدل مست ديناميک عضله-مفصل و يک کنترل کننده است. در هر لحظه، ابتدا پارامترهای کنترل کننده بر اساس خروجی مـدل و خروجی مطلوب و سپس پارامترهای مدل بر اساس خروجـی مي تنظيم مدل و سيستم شوند. فرآيند يـادگيری بـا اسـتفاده از قاعده يادگيري پس انتشار خطـا در هـر لحظـه از زمـان و در مي طول فرآيند کنترل انجام شود. لازم به ذکر است که قبـل ازپ فرآيند کنترل، مدل به صورت برون- خط ٢آمـوزش داده مـي- شود. مدل مستقيم عضله-مفصل و کنترل کننـده بـا اسـتفاده از که شب های عصبی پرسپترون گسترش داده شده است. اين روش بر روی يک شخص ضايعه نخاعی سطح T7مورد ارزيابی قرار ست گرفته ا . نتايج نشان میدهند که اين کنترل کننـده توانـسته است حتی در هنگام تغيير خصوصيات عضله به علت خستگی، تنظيم پارامترهای خود را ، و مسير مطلوب را دنبـال کنـد. ايـن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *