کنترل بهینۀ فشار خون بیمار حین عمل جراحی توسط الگوریتم وراثتی

در این مقاله به منظور نگه داشتن فشار خون بیمار در یک سطح معین هنگام عمل جراحی، یک کنترل کننده PID مورداستفاده قرار گرفته است که ضرائب این کنترل کننده با روش الگوریتم وراثتی و بر اساس معیار کمترین انتگرال مربعات خطا در قالب یک مـسئله بهینـه سازي تنظیم گردیده است . تمام شبیه سازي ها در محیط Simulinkنرم افزارِ MATLAB انجام شده و نتایج ، کارایی روش را تاییدمی نماید.

 

مهدي نصري ، مسعود رشیدي نژاد ، علی اکبر قره ویسی ، حمزه صدیقی
گروه مهندسی برق، دانشکدة فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *