کنترل بهينة سيستمهای وقايع گسسته بر اساس مدل پتری

بازدهی سيستم ايجاددر اين مقاله ضمن معرفی شبکههای پتری و نحوة مدلسازی و آناليز سيستمها توسط آنها، روش جديدی جهت کنترل و برنامهريزی زمانی سيستمهای وقايع گسستة توليدی به صورت بهينه معرفی میگردد. در حقيقت با اعمال روش بهينهسازی شاخه و مرز بر روی مدل پتری سيستم، يک الگوريتم بهينه برای کنترل زمانی و برنامهريزی توليد در اين قبيل سيستمها ارائه میگردد. هدف، افزايش راندمان از طريق کاهش مدت زمان توليد و در نتيجه کاهش مصرف انرژی میباشد. با توجه به ساختار گسستة روش بهينهسازی شاخه و مرز، الگوريتم مذکور به سادگی با مدل پتری سيستم تلفيق گرديده و راهکاری مناسب جهت افزايش  بازدهی سيستم ايجاد میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *