کنترل برداري موتور القايي خطي در راستاي شار اوليه

در اين مقاله کنترل برداري موتور القايي خطي در راستاي شار اوليه با در نظر گرفتن اثر انتهايي ارائه مي شود. با توجه به کامل نبودن مجزاسازي شار و نيروي رانش در کنترل برداري در اين راستا، روشي براي جبران نقصمجزا سازي پيشنهاد مي شود. رفتار ماشين تحت کنترل برداري شامل مجزاسازي پيشنهادي و بدون آن شبيه سازي و نتايج حاصل مقايسه و تحليل مي شود. اين مقايسه حاکي از بهبود رفتار ماشين به هنگام استفاده از مجزاسازي مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *