کنترل ازدحام در شبکه هاي TCPبا استفاده الگوریتم هاي کنترل کلاسیک

در این مقاله ابتدا مدل ریاضی شبکه TCPتوصیف شده است. پس از بدست آوردن مدل شبکه که به صورت غیر خطی است، خطی سازي شبکه حول نقطه کار انجام شده است و از سه کنترل کننده مختلف )کنترل کننده هاي PI ،REDو (PIDبراي بررسی پایداري حلقه بسته و مقاوم بودن طول صف نسبت به تغییر پارامترهاي شبکه براي mمسیریاب و nمنبع استفاده شده است. شبیه سازي هاي انجام شده ، نشان از برتري قابل ملاحظه روش PIDنسبت به روش هاي PIو REDدارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *