کنترلکننده عصبی برای کنترل سرعت و کاهش نويز صوتی ئيچ سو موتور – رلوکتانس در خودروهاي هيبريدی

وجود نـويز صـوتی در موتورهـاي سـوئيچرلوکتـانس SRبکارگيری آن را برای تامين نيروی محرکه در خودروهای هيبريدی دچار مشکل ميسازد. در اين مقاله سـطح ولتـاژ بـاس موتـور SRبـه عنـوان متغيـر قابـل کنتـرل، توسـط بکـارگيری کنترلکننده شبکه عصبی از نوع تابع پايه شعاعی RBFو چـاپر ،DCکنترل ميشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *