کلاسه بندي دانه هاي شن و ماسه با استفاده از ترکیب نتایج حاصل از کلاسه بندي بر روي ویژگی هاي مجزا توسط ایده پایه اي تئوري ترکیب شواهد

تنها باعث افزایش نرخهدف اصلی این مقاله نشان دادن افزایش ضریب درستی تصمیم در کلاسه بندي دانه هاي شن و ماسه بر مبناي ترکیب اطلاعات روي ویژگیهاي مجزا می باشددر این مقاله از 75تصویر، از دانه هاي شن و ماسه که در 5کلاس اصلی تقسیم بندي شده بودند اسـتفاده شـده اسـت. ابتـدا بـدون در نظـر گـرفتن کلاسهاي اصلی، روي اطلاعات کلاسه بندي بدون مربی انجام گرفت. در ادامه مرحله آموزش، پس از آماده شـدن اطلاعـات حاصـل از خوشـه بنـدي، روي ویژگیهاي مختلف و با توجه به داشتن برچسب کلاسهاي اصلی، نحوه پراکندگی کلاسهاي اصلی در کلاسهاي بدست آمده مشخص می شود که می تواند به عنوان مرجعی در مرحله ارزیابی استفاده شود. در مرحله ارزیابی طی الگوریتمی براي نمونه هاي آزمایشی، احتمال عضویت در کلاسـهاي بدسـت آمـده از خوشه بندي و سپس کلاسهاي اصلی بدست می آید .پس از این مرحله با داشتن اطلاعات مربوط به ویژگیهاي مختلف،عمل ترکیب با توجه به ایده پایه اي قانون Dempster & Shaferیا تئوري ترکیب شواهد انجام می گیرد .در مجموع روش ارائه شده نه تنها باعث افزایش نرخ درستی انتخاب به میزان قابل توجهی شده است ، بلکه قابلیت تصمیم گیري درست را نیز ، بهبود بخشیده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *