کتاب گجت های الکترونیکی از مجموعه Evil Genius

نام انگلیسی کتاب : Electronic Gadgets For The Evil Genius

نویسنده : Bob Iannini

ناشر : McGraw-Hill

 

سر فصل های کتاب :

 1. Antigravity Projects
 2. Low Power Electrokinetic Gun
 3. High Energy Pulser
 4. Mass Accelerator
 5. Plasma Thermal Gun
 6. Wire Exploding Project
 7. Magnetic Can Crushing
 8. Handheld Burning CO2 Gas Laser
 9. Handheld Burning Diode Laser Ray Gun
 10. Long Range Optical Laser Project
 11. Handheld Ultrabright Green Laser
 12. Laser Property Protection Fence
 13. Laser Window Bounce Listening Device
 14. Twelve Inch Spark Tesla Coil
 15. Two Inch Spark Tesla Coil with Timer
 16. Tesla Plasma and Ion Projects
 17. Solid State Tesla Coil
 18. Thirty Inch Spark Tesla Lightning Generator
 19. Traveling Plasma Jacob’s Ladder
 20. Amazing Plasma Tornado Generator
 21. Plasma Lightsaber
 22. Ion Ray and CHarge Gun
 23. See in the Dark Project
 24. Fish Stunning and Wormer Project
 25. Electromagnetic Pulse ( EMP ) Generator
 26. Ultrasonic Microphone
 27. Phaser Pain Field Gun
 28. Pain Field Property Protection Guard

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *