کتاب پروژه های عملکرد ذهن از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : Mind Performance Projecs For The Evil Genius

نویسنده : BRAD GRAHAM and KATHY McGOWAN

ناشر : McGraw-Hill

 

سر فصل های کتاب :

– Introduction : Getting Starte
  – Welcome “Noobs”
  – The Breadboard
  – Electronic Building Blocks
  – The Resistor
  – The Capacitor
  – The Diode
  – The Transistor
  – RTFM—Read the Flippin
  – Manual
  – Asking for Help
  – Tools of the Trade
  – Beyond the Breadboard

– Section One : Exploring the Human Body
  – Project 1 :  Biofeedback Device
  – Project 2 :  Reaction Speedometer
  – Project 3 :  Body Temperature Monitor
  – Project 4 :  Respiratory Monitor
  – Project 5 :  Heart Rate Monitor
  – Project 6 :  Lie Detector

– Section Two : The Dreaming World
  – Project 7 : White-Noise Generator
  – Project 8 : Introduction to Lucid Dreaming
  – Project 9 : Waking-Reality Tester
  – Project 10 : Audio Dream Director
  – Project 11 : Light-Sensing Lucid-Dream Mask
  – Project 12 : Motion-Sensing Lucid-Dream Mask
  – Project 13 : Lucid-Dream-Mask Controller

– Section Three : An Inward Journey
  – Project 14 : The Ganzfeld Effect
  – Project 15 : Alpha Meditation Goggles
  – Project 16 : Clairvoyance Tester
  – Project 17 : Visual Hypnosis Aid
  – Project 18 : Color-Therapy Device
  – Project 19 : Synchro Brain Machine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *