کتاب مکاترونیک از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : Mechatronics For The Evil Genius

نویسنده : Newton C. Braga

ناشر : McGraw-Hill

 

سر فصل های کتاب :

 1. Preparing the Reader
 2. The Technology Used in the Projects
 3. The Projects
 •  Mechatronic Race Car
 • RobCom : A Combat Robot
 • Using a PWM Motor Control
 • Ionic Motor
 • Experimental Galvanometer
 • Experiments With Electromagnets
 • Electronic Potentiometer
 • Experiments withEolic Generators
 • Electronic Cannon
 • Experiments with Lissajous Figures Generated by a Laser
 • Analog Computer
 • Touch-Controlled Motor
 • Mechatronic Elavator
 • Stepper Motor Control
 • Magic Motion Machine
 • Test Your Nerves
 • Robot with Sensors
 • SMA Experimental Robotic Arm
 • Position Sensor
 • Light-Beam Remote Control
 • Mechatronic Airboat
 • Coin Tosser
 • The Challenge of the Mechatronic Timer
 • Experimental PLC
 • The Mechatronic Talking Head

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *