کتاب سلامت الکترونیک

سلامت الکترونیک تنها درباره کامپیوترهاي موجود در مطب پزشکان نمـیباشـد. واژه سلامت الکترونیک در برگیرنده ابزار, دستگاهها, کاربردها و روشهاي کاري متنوعی میباشـد و طیف گستردهاي از کاربردها مانند فـراهم کـردن اطلاعـات سـلامت بـراي شـهروندان از طریـق اینترنت تا قراردادن دستگاههایی خاص در بدن انسان بـه منظـور جـذب دادههـاي بیو سـیگنال پیچیده و تنظیم کارکرد بدن انسان را شامل میشود .

ابزار سلامت الکترونیک نقش مهمی در پیوستگی فعالیتهـاي مـرتبط بـه مراقبـتهـاي سلامت ، مدیریت و برنامه ریزي خدمات سلامت تا اجراي رویه هاي جراحی را ایفاء می کند .

نویسنده :
ماشا الله ترابی
رضا صفدري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *