کتاب تبدیل لاپلاس و سری فوریه

نام کتاب : سری فوریه و تبدیل لاپلاس

نویسندگان : پل بنيچو – روزان بنيچو – نوربرت بوی – ژان پير پوژه

مترجمان : محمود تقی زاده منظری – مهرداد تقی زاده منظری

 

مقدمه نویسندگان :
كتاب حاضر در دو فصل تنظيم گرديده است . در فصل اول بسط توابع متناوب به سـري فوريـه و در فصل دوم تبديل لاپلاس توابع سببی آورده شده است . در هر دو مبحث ضرورتهای لازم براي بسط ها و يا قضايای بكار رفته هيچگاه از ياد نرفته و همواره مد نظر قرار گرفته اسـت . قسـمتهای بزرگـي از كتاب به حل مثال هايی اختصاص يافته است كه در هر مورد تصويری فوری از نتـايج مطالـب مطـرح شده را در اختيار خواننده قرار مي دهد .

همچنين در كتاب تمرين ها و مسائلی حل شده و در آخر هر فصل نيـز تمـرين هـا و مسـائل حـل نشده متنوعی از مدلسازی مسائل مهندسی مختلـف دربـاره الكترونيـك ، الكتروتكنيـك و سـيگنال ها طرح گرديده كه در درك و يادگيری مطالب مي تواند كاملاً موثر واقع شود . در  بخشهايی از كتاب بـه توابع و علائمی بر مي خوريم كه خواننـدگان را بـا فيزيـك آشـنا مي كنـد . ايـن كتـاب مي توانـد بـرای دانشجويان رشته های مختلف مهندسی مورد استفاده قرار گيرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *