کاهش مصرف سوخت دريك ريزشبكه خودگردان

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – كاهش مصرف سوخت دريك ريزشبكه خودگردان با بكارگيري مشخصه هاي فركانس/ ولتاژ غيرخطي

داناود ماله : كاهش مصرف سوخت دريك ريزشبكه خودگردان با بكارگيري مشخصه هاي فركانس/ ولتاژ غيرخطي

در اين مقاله، با بكارگيري مشخصه هاي غيرخطي فركـانس براي منابع فرمان پذير يـك ريزشـبكه خـود گـردان مصـرف سوخت اوليه كاهش داده ميشود. مديريت توان در  ريزشـبكه موردنظر بصورت غيرمتمركز و محلـي اسـت. مشخصـه هـاي پيشنهادي فركانس/ ولتاژ بـر اسـاس مـدل ريزشـبكه انتخـاب ميشوند. در تعيين اين مشخصه ها،  عدم قطعيـت در بارهـا و امپــدانس خطــوط ريزشــبكه درنظــر گرفتــه مــيشــود تــا مشخصه هاي پيشنهادي نسبت به عدم قطعيتهاي مدل مقـاوم باشند. مشخصه هاي  كنترل فركـانس بـراي منـابع بـه صـورت تكهاي خطي بـين هـر دوسـطح بارگـذاري متـوالي ريزشـبكه درنظر گرفته ميشود و پارامترهاي آنها براسـاس يـك مسـئله بهينه سازي بدست ميآيد. بهينهسـازي بصـورت خـارج خـط (off-line)به ازاي سطوح مختلف بارگذاري انجام ميگيـرد و  در آن تقاضا توان بين منابع فرمان پـذير ريزشـبكه بـه نحـوي تقسيم ميگردد كه مصـرف سـوخت اوليـه حـداقل باشـد. از طريق نتايج شبيه سازي، كارايي مشخصه هاي پيشنهادي هم از نظر كاهش مصرف سوخت اوليه  ريزشبكه و هم از نظر مقاوم بودن عملكرد ريزشبكه نسبت به عـدم قطعيـتهـاي موجـود نشان داده ميشود .

 

اسماعيل رك رك
دانشگاه لرستان- دانشكده فني و مهندسي
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *