کاهش اثر بدنه UAVو فيدينگ چندمسيره در ارتباط راديويی UHFبا برد زياد

برای برقراری لينک Full Duplexبا بادريت9600 b/s (Unmanned Aerial UAV بين830MHz در فرکانس ( انتخابGround Station) GS و ايستگاه زمينیVehicle) آنتن و محل آنتنها روي UAVبسيار اهميت دارد. آثاري نظير تغيير پترن تشعشعي آنتن در اثر بدنه فلزي UAVو پديده چند مسيره Multipathموجب كاهش كارآيي آنتن و عدم برقراري ارتباط خصوصا براي بردهای بلند ميگردد. روش روشي مناسب و در عين حالSwitched Antenna Diversity ساده جهت كاهش آثار مذكور در برقراري لينك UA با ايستگاه زمينی GSميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *