کاربرد موازنه نش و معامله نش در بهینه سازي سیستم هاي چند عامله و مساله شکار و شکارچی

تاکنون در حل مسائل آموزش در سیستمهاي چند عامله (Multi-Agent System) که به طور ذاتی فرآیندهایی تکراري می باشند، مفاهیم موازنه نش (Nash Equilibrium) و معامله نش (Nash Bargaining) در بهینه سازي راه حلهاي مختلف بکار گرفته شده اند. در این مقاله ما به بررسی یک معماي اجتماعی می پردازیم که توسط آن بسیاري از خصوصیات معماهاي اجتماعی بزرگتر با عاملهاي بیشتر قابل بررسی است و همچنین توسط آن کاربرد ساده مفاهیم موازنه نش و معامله نش در مجموعه هاي چند عامله قابل مطرح شدن است. سپس با تعمیم راه حلهاي ارائه شده در این معماي اجتماعی، به پیاده سازي یک روش نظارتی (Supervised) و تحلیل مفاهیم موازنه نش و معامله نش براي مساله معروف شکار و شکارچی می پردازیم.

 

احسان موسویان, شهاب الدین شمشیر بند، هدي عبداله زاده و فاطمه طالبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *