چگونگي انتقال اطلاعات بين پورت USB و سخت افزار جانبي

يك دستگاه USBقادر است كه چهار نوع انتقال داده و سه نوع سرعت متفاوت داشته باشد. در هنگام اتصال دســتگاه بـه كـامپيوتر، دستگاه بايد به درخواست هايي پاسخ دهد كه به وسيله آنها كامپيوتر، دستگاه را شناخته و آماده تبادل داده با آن شود. همــه دسـتگاهها بـايد بـر روي كامپيوتر داراي راه انداز باشند كه به عنوان پلي بين برنامه كاربردي و سخت افزار USBعمل مي كند. در اين مقاله ارتباط پورت USBبا دستگاههاي خارجي و پروتكل انتقال داده ) ( Dataبين دستگاه و كام÷یوتر را توضیح خواهیم داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *