چالش هاي عمده صنعت برق دربخش توليد برق باهدف افزايش بهره وري

گاصلي ترين چالش موجـود صـنعت بـرق در بخـش توليد برق شفاف نبودن وظايف هريك از واحـدهاي مـرتبط باتوليد برق ، اقدامات موازي وبعضا” متضاد مي باشـد وايـن
مهمترين عامل عدم دستيابي به بهره وري بيشتردر توليد بـرق اسـت. چنانچـه بتـوان ايـن وظـايف راشناسـايي ومـسئوليتها واختيارات را ابلاغ كرد، ميتوان اميدواربه رشد چـشمگيري در افزايش بهـره وري بـود. درايـن مقالـه سـعي شـده مهمتـرين چالشها را شناسايي وبـه برخـي ازآنهـا پاسـخ داده شـود . بـه سوالاتي كه پاسـخ داده نـشده اسـت نيلـز بـه گفتمـان علـت ومعلولي دارد كه در صورت لزوم در كنفرانس به صورت ميـز  گرد پاسخ داده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *