چارچوب پيشنهادي براي تدوين استاندارد برنامه ريزي در شبكه انتقال ايران

سيستم هاي انتقال به عنوان شبكه واسط بين منابع توليد و مراكز بار، نقش اساسي و مهمي در تأمين مطمئن برق مشتركين بر عهده دارند . به همين خاطر برنامه ريزي اين سيستم ها بايد بنحوي باشد كه بهره برداري مطمئن در محدوه هاي مجاز حرارتي، ولتاژي و پايداري را ميسر سازد تا سيستم هاي انتقال بتوانند نقشهاي اساسي خود را در شبكه ايفا كنند. براي نيل به اين هدف لازم است برنامه ريزي شبكه انتقال منطبق بر استانداردهاي لازم الاجرايي باشد كه حاوي اصول پايه و رويه هاي اساسي براي برنامه ريزي درست و قابل اطمينان در سيستم انتقال هستند . در زمان حاضر و مخصوصاٌ همگام با پديده تجديد ساختار در صنعت برق و ايجاد بازار برق، ضرورت وجود يك استاندارد مدون، يكپارچه و لازم الاجرا همانند آنچه در مورد كشورهاي پيشرفته وجود دارد، براي شبكه انتقال ايران كاملاً محسوس است . در اين راستا چارچوب پيش نهادي براي تدوين استاندارد برنامه ريزي انتقال در شبكه ايران در اين مقاله ارائه گرديده است.

 

زهرا مديحي بيدگلي
پژوهشگاه نيرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *