پیش بینی راستاي تغییرات ارزش دلار نسبت به یورو توسط شبکه هاي عصبی

سریالهای زمانی مالی در زمره مسایل پردازش سیگنالی می باشد که با نمونه هایی با نویز و عدم ایستایی بالا وغیر خطی بودن درگیر است. سیستمهاي مخ براي بررسی اینگونه مسایل ارائه شدند که در برخی از آنها شبکه هاي عصبی به چشم می خورد. در این تحقیق تغییرات ارزش دلار نسبت به یورو به عنوان یک سري زمانی مالی در نظر گرفته شده است و هدف، ارائه سیستمی جهت پیشگویی راستاي تغییرات ارزش دلار نسبت به یورو می باشد. با توجه به خصوصیات مساله از شبکه هاي عصبی بازگشتی) (RNNنوع المن )(Elman جهت پیشگویی به همراه نگاشتهاي خود سازمانده) ( Self Organizing Mapجهت بازنمایی اطلاعات استفاده شده است. در نهایت پاسخ سیستم از حدس عادي بهتر می باشد و می توان با مطالعات بیشتر به بدست آورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *