پیش بینی بار کوتاه مدت در شبکه فوق توزیع هرمزگان به کمک شبکه عصبی در محیط اطلاعات فازی

پـیش بینـی بـار یـک فرآینـد مرکـزی و جـامع در برنامـهریـزی و بهـرهبـرداری صـنعت بـرق اسـت. روشهـای محاسباتی زیادی در دو دهۀ اخیر مطرح شدهاند، ایـن روشهـا اغلب از نظر ماهیت با هم تفاوت داشته و به نظریات مختلـف مهندسی و تحلیلهای اقتصادی پاسخ میدهند. در پیشبینی بار تکنیکهای مختلفی برای مسألۀ پیشبینی روزانـۀ بـار بـه کـار گرفته شده است. تقریباً تمـامی ایـن تکنیـکهـا از روشهـای آماری استفاده کردهاند اما امروزه روشهای پیشرفتهتری وجود دارند که با استفاده از سیستمهای خبره مسألۀ پیشبینـی بـار را انجام میدهند. هدف در این مقاله پیشبینـی کوتـاه مـدت بـار بصورت کاربردی برای یک پست فوق توزیع واقعی از منطقـۀ هرمزگـان اسـت کـه توسـط شـبکۀ عصـبی پرسپسترون انجام میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *