پیاده سازی گیرنده تمام دیجیتال OQPSKباند پایه در سیستم ماهوارهای

بهترین عملکرد را دادر این مقاله گیرندهای برای سیگنالی با مدولاسیون OQPSK با استفاده از الگوریتمهای موجود و جدیدی در تشخیص حضور سیگنال، جبران آفست فرکانس، همزمانی نماد، جبرانسازی و همزمانی قاب در TDMAدریافتی پیادهسازی شده است. مدولاسیون OQPSKبعلت ساختار طیفی مناسبتری که نسبت به QPSKدارد برای بسیاری از سیستمهای ماهوارهای در نظر گرفته شده است. برای جبران آفست فرکانس از الگوریتمی مشابه بازیابی حامل استفاده نموده ایم. برای بدست آوردن همزمانی نماد و همجنین جبران اثر کانال از جبرانسازهای کور خانواده Bussgangاستفاده شده است. شبیه سازیها نشان میدهد که در اینجا الگوریتم کور MMA  بهترین عملکرد را دارا میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *