پيش بينی نرخ استقبال از دوره هاي آموزشی در سازمان با رويكرد تحليل مميزي

اين مقاله به تحليل مميزي دو جامعه حاضرين و غايبين در دوره آموزشي بر اساس داده هاي شخصي، تحصيلي و سازماني افراد شركت كننده در يك دوره آموزشي مي پردازد. در اين مطالعه ، يكي از دوره هاي آموزشي مديريتي ويژه مديران براي نمونه انتخاب شد كه در اين دوره تعداد 10نفر در گروه غايبين و 23نفردر گروه حاضرين قرار داشتند. با جمع آوري 13متغير در رابطه با هريك از مديران، ماتريس 33×13از داده ها تهيه شد. هدف مطالعه معرفي قاعده رده بندي آماري است كه با كمترين خطا بتواند، تعلق يك مشاهده جديد ) يك شركت كننده جهت معرفي به دوره مشابه ( ، را به هر يك از دو جامعه حاضرين و غايبين تشخيص داد. كه در نمونه مورد مطالعه، دو تابع مربوط به جامعه حاضرين و غايبين با 5متغير ماهيت كار، مقطع تحصيلي، دانشگاه محل تحصيل و تعداد دوره هاي گذرانده شده و محل كار و دقت بر آورد %82جهت پيش بيني غيبت فرد در دوره مشابه قبل از اجرا بدست آمد.اين قاعده براي كاهش دادن تعداد غيبت در دوره هاي آموزشي و نتيجتا بالا بردن اثربخشي دوره ها مخصوصا در مورد دوره هاي آموزشي پرهزينه ، اهميت دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *