پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي با تاكيد بر روزهاي خاص توسط سيستم عصبي- فازي با اعمال قيمت در سيستم تجديد ساختار يافته

در اين مقاله ضمن ارائه نتايج آناليز حساسيت بار به دما و قيمت زمان واقعي انرژي الكتريكي، مدلي جهت پـيش بينـي كوتـاه مـدت بـار الكتريكي با استفاده از تركيب شبكه هاي عصبي و سيستم خبره فازي ارائه شده است. مدل ارائه شده توانايي پـيش بينـي كليـه روزهـاي عادي سال شامل روزهاي كاري هفته و روزهاي خاص را دارا مي باشد و نـسبت بـه عوامـل درجـه حـرارت وقيمـت زمـان واقعـي انـرژي الكتريكي فعال مي باشد. پس از انجام پيش بيني اوليه توسط مدل شبكه عصبي، تصحيحات لازم براي پيش بيني نهـايي روزهـاي خـاص توسط سيستم فازي خبره صورت مي گيرد. درصد ميانگين قدر مطلق خطاي پيش بيني مدل براي كليه روزهاي سـال 2004و 2005بـه ترتیب برابر  %2/2و میباشد 2/1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *