پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي با تاكيد بر روزهاي خاص توسط سيستم عصبي – فازي با اعمال قيمت در سيستم تجديد ساختار يافته

در اين مقاله ضمن ارائه نتايج آناليز حساسيت بار به دما و قيمت زمان واقعي انرژي الكتريكي، مدلي جهت پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي با استفاده از تركيب شبكه هاي عصبي و سيستم خبره فازي ارائه شده است . مدل ارائه شده توانايي پيش بيني كليه روزهاي عادي سال شامل روزهاي كاري هفته و روزهاي خاص را دارا مي باشد و نسبت به عوامل درجه حرارت وقيمت زمان وا قعي انرژي الكتريكي فعال مي باشد. پس از انجام پيش بيني اوليه توسط مدل شبكه عصبي، تصحيحات لازم براي پيش بيني نهايي روزهاي خاص توسط سيستم فازي خبره صورت مي گيرد . درصد ميانگين قدر مطلق خطاي پيش بيني مدل براي كليه روزهاي سال 2004 و 2005 به ترتيب برابر با 2/1% و 2/2% مي باشد.

 

 

آزاد رحيمي- سيد مسعود مقدس تفرشي
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *