پيش بيني كوتاه مدت باد با استفاده از شبكههاي عصبي چندلايه آموزش يافته با الگوريتم PSO جهت كاربردهاي توربين بادي

اين مقاله پيش بيني بسيار كوتاه مدت باد را جهت كاربردهاي توربين بادي ارائه ميدهد. با توجه به گسترش روزافزون استفاده از انرژي بادي در توليد جهاني انرژي و با توجه به ساختار نامطمئن و گسسته توليد انرژي بادي، پيش بيني در فواصل زماني مختلف ضرورت مييابد. در اين مطالعه، از شبكه هاي عصبي آموزش يافته با الگوريتم تكاملي PSO جهت پيش بيني باد استفاده شده است. ساختار تغييرپذير و معمولاً غيرمتناوب باد باعث ميشود تا الگوريتمهاي آموزشي معمول جهت آموزش شبكههاي عصبي كه از روشهاي گرادياني جهت آموزش استفاده ميكنند، به خوبي نتوانند فرآيند آموزش را كامل كنند. از طرفي هدف از آموزش شبكه هاي عصبي يافتن اندازه وزنها و باياسها به نحوي است که خطا داده های آموزشی را به حداقل برساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *