برچسب

پيش بيني طول عمر عايق هاي سلولزي ترانسفورماتورهاي قدرت تحت تاثير تنش حرارتي

در ترانسفورماتورهاي قدرت جهت تامين استقامت الكتريكي لازم بين سيم پيچ ها و همچنين استقامت مكانيكي لازم بين
آنها از عايق هاي كاغذي استفاده مي شود . بي شك عايق كاغذ سلولزي در ترانسفورماتور مستقيما تحت تاثير تنش
حرارتي ناشي از تلفات سيم پيچ ها و آهني قرار دارد .از آنجايي كه قسمت اعظم عايق كاغذ سلولزي به دور سيم پيچ
ها پيچيده شده است، تلفات حرارتي مستقيما بر آن تاثير گذاشته بطوري كه عمر قابل انتظار آن را كاهش مي دهد. در اين مقاله با انجام تست هاي پيرسازي تسريعي (Accelerated Ageing Tests ) بر روي كاغذ عايق در ترانسفورماتورهاي قدرت،تاثير تنش حرارتي بر روي شاخص بسيار مهم فيزيكي – مكانيكي آن كه همانا استقامت كششي مي باشد بررسي شده است . بدين منظور با مشابهت سازي دقيق فرآيند كاري يك ترا نسفورماتور روغني،ضمن فراهم نمودن تمهيدات لازم، مجموعه آزمايشگاهي مورد نياز ساخته و تست هاي پيرسازي تسريعي در دماهاي 140، 150 و 160 درجه سانتي گراد انجام گرديده است .سپس با توجه به مدت زمان پيرسازي و با ملاحظه بر تغيير استقامت كششي كاغذ،رفتار و چگونگي تغيير عمر عايق سلولزي در ترانسفورماتور بررسي شده است .همچنين با توجه به مدل معروف آرينوس در تنش حرارتي عايق ها و نيز با مدل
تركيبي جديد تواني -نمايي،عمر عايق سلولز در ترانسفورماتورها پيش بيني شده است.

 

محمد ميرزايي احمد غلامي حميدرضا طيبي

دانشگاه علم و صنعت – دانشگاه مازندران – موسسه تحقيقات ترانسفورماتور – جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت

واژه هاي كليدي: تست هاي پير سازي تسريعي،تنش حرارتي،عايق سلولزي،ترانسفورماتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *