پيشگويي نتايج آزمون كاركنان شركت توزيع نيروي برق مشهد در سيستم آموزش الكترونيك

تکنولوژی اطلاعات موجـب تحـولات سـاختاري در سـطوح مختلف سازمان ها شده است بطوريكـه بـا تـاثير تكنولـوژي اطلاعات محققان سعي مي كنند ابعاد گوناگون اين تكنولوژيرا در سازمان ها در سطوح مختلف بررسي نماينـد. آموزشـي موفق است كه با تغييرات تكنولوژي هاي جديد پاسـخ گـوي نيازهاي زمان در سطح جامعه باشـد. بـا گسـترش تكنولـوژي اطلاعات آموزش سنتي نيز به سمت آموزش الكترونيكي سوق پيدا كرده است. يكي از جديدترين موارد تحقيقات در آموزش الكترونيك كاربرد داده كاوي در شـناخت و تحليـل نيازهـاي فراگيران اين نوع از آموزش ها مي باشد. هـدف از دادهكـاوي استخراج دانش از مجموعه دادههاي بزرگ است تـا بتوانـد از  داده هاي يك سازمان، اطلاعات مفيدي را توليد نمايد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *