پيشنهاد يك مدل ديناميكي براي سلول عضله بطني بر اساس داده هاي تجربي و مدل FHN2

مدل هاي تجربي سيستم هاي زيستي امروزه مـورد توجه فراوان است. استفاده از مدل هاي تجربي موجب كاهش تلفات حيوانات مورد آزمـايش و ايجـاد شـرايط تكرارپـذيري آزمايشات مي گردد. سيستم هاي زيستي بسيار پيچيـده انـد و ارائه مدل جامع و كامل براي آنها معمولا” امكان پذير نيـست، بنابراين سعي مي شود به جاي يـك مـدل جـامع و كامـل، از چندين مدل حتي الامكان ساده و به اندازه لازم پيچيده استفاده شود، بطوري كه هر يـك از آنهـا زاويـه اي از زوايـاي پنهـان سيستم را نمايان سازد. در اين مقاله با اسـتفاده از مـدل سـاده FHN2 و داده هاي تجربي معتبر، مدلي تجربـي بـراي سـلول عضله بطني ارائه مي . ايـن مـدل قـادر بـه بيـان پديـده جبران در عضله بطني است و ديناميك سيستم را از اين زاويه به خوبی نمایان میسازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *