پيشنهاد روشي نوين براي پيشبيني بار كوتاه مدت بر اساس يافتن روزهاي مشابه

مديريت توليد و توزيع انرژي الكتريكي بايد براساس تطبيق عرضه بر تقاضاي انرژي برق، اقدام به برنامهريزي، بهرهبرداري و سرمايهگذاري بهينه نمايد. لذا در برنامهريزي
آينده يك سيستم قدرت، پيشبيني بار از اهميت ويژهاي برخوردار بوده و بايد ميزان خطاي آن تا حد امكان كاهش يابد. دقت نتايج اين پيشبيني بر هزينه توليد و همچنين ميزان خاموشي در سيستم قدرت تأثيرگذار ميباشد. با راهاندازي بازار برق در شبكه ايران، شركتهاي برق منطقهاي و در ادامه با توسعه بازار برق، شركتهاي توزيع كه
به منزله خريدار محسوب ميشوند ميبايست نياز مصرف ساعت به ساعت كل شبكه تحت پوشش خود را در روزهاي آتي پيشبيني و ارائه نمايند. ضمن آنكه شركتهاي مديريت توليد و يا بهرهبرداري نيروگاهها نيز ممكن است براي پيشبيني و پيشنهاد قيمت به پيشبيني بار نياز داشته باشند. بدينترتيب دقت پيشبيني ضمن بهبود بهرهبرداري از شبكه تحت پوشش از تخصيص جرايم مربوطه نيز جلوگيري مينمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *