پيشنهاددهي استراتژيك شركتهاي توزيع انرژي در بازار برق

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – پيشنهاددهي استراتژيك شركتهاي توزيع انرژي در بازار برق

دانلود مقاله : پيشنهاددهي استراتژيك شركتهاي توزيع انرژي در بازار برق  روز – پيش در حضور توليدهاي پراكنده و بار هاي قابل قطع

شركتهاي توزيع با دارا بودن منابع توليد پراكنده و بارهاي قابل قطع ميتوانند در بازارهاي برق مشاركت فعال داشته و با ارائهي پيشنهادهاي استراتژيك براي آنها، سود  خود را افزايش دهند. در اين مقاله، يك مدل پيشنهاددهي استراتژيك بهينه براي حداكثر كردن سود شركتهاي توزيع در بازار روز  پيش ارائه شده است. در مدل  پيشنهادي، فرض شده كه شركتهاي توزيع، داراي توليد پراكنده و بار قابل قطع بوده و آنها را در بازار پيشنهاد ميدهند. مدل پيشنهادي به صورت يك مسألهي بهينه سازي دو سطحه فرمول نويسي شده كه سطح بالايي نشاندهندهي شركتهاي توزيع و سطح پاييني نشاندهنده ي بهره بردار مستقل سيستم است. در سطح پاييني، مسأله ي تسويه ي بازار براي حداقل كردن هزينه هاي بهره برداري حل ميشود و در سطح بالايي، سود شركت هاي توزيع حداكثر ميشود. مدل پيشنهادي با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده و يك سيستم 8 شينه براي مطالعه عددي آن بكار رفته است . نتايج، اهميت اين مدل را در تعيين پيشنهادهاي بهينه ي شركتهاي توزيع نشان ميدهد.

سجاد سرخاني سودابه سليماني بابك مظفري
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه مهندسي برق
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *