پيشبيني وقوع پديده جدايي بين ناحيهاي در سيستمهاي قدرت تحت استرس با استفاده از تكنيك شكل نرمال ميدانهاي برداري

بخوبي امكان پذير است<در اين مقاله روشي سيستماتيك در پيش بيني مشخصه هاي ساختاري سيستمهاي قدرت پس از وقوع اغتشاشات بزرگ ارائه مي شود. در اين راستا از روش شكل نرمال ميدانهاي برداري جهت پيش بيني وقوع پديده جدايي بين ناحيه اي استفاده مي گردد. روش شكل نرمال يكي از ابزارهاي مورد استفاده در تئوري سيستمهاي ديناميكي است كه بكمك آن و با اعمال تبديلات غيرخطي متوالي ميتوان درجه غيرخطي سيستم را به مراتب بالاتر رانده، حذف كرد. اين مقاله به ارائه يك شاخص تحليلي مي پردازد كه با استفاده از آن پيش بيني وقوع پديده جدايي بين ناحيه اي به خوبی امکان پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *