پيشبيني بار كوتاه مدت شبكه برق ايران با درنظر گرفتن شرايط خاص نظير روزهاي قبل و بعد و بين تعطيلي و سالهاي كبيسه و تهيه قوانين خبره فازي

مديريت توليد و توزيع انرژي الكتريكي بايد براساس تطبيق عرضه بر تقاضاي انرژي برق، اقدام به برنامهريزي، بهرهبرداري و سرمايهگذاري بهينه نمايد. لذا در برنامهريزي
آينده يك سيستم قدرت، پيشبيني بار از اهميت ويژهاي برخوردار بوده و بايد ميزان خطاي آن تا حد امكان كاهش يابد. دقت نتايج اين پيشبيني بر هزينه توليد و همچنين ميزان خاموشي در سيستم قدرت تأثيرگذار ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *