پياده سازي يك سيستم نوين ليزري، مبتني بر اندازهگيري آهنگ تغيير جابجايي فاز براي اندازهگيري دقيق سرعت و فاصله

در اين مقاله طراحي و ساخت يك سيستم ليزري دقيق براي سنجش سرعت و فاصله ارائه شده است. سيستم مذكور با استفاده از اندازهگيري زماني آهنگ تغيير جابجايي فاز ١ناشي از جابجايي فركانس داپلر، قادر به اندازهگيري دقيق و همزمان سرعت و فاصله اهداف است. در اين مقاله ضمن بررسی خطاي ناشي از رانش حرارتي فركانسهاي اساسي سيستم در مدارات نوسان ساز معمول، روش ديگري كه مبتني بر استفاده از يك نوسان ساز كريستالي با رانش حرارتي پايين، براي توليد تمام فركانسهاي مورد نياز سيستم است، ارائه ميشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *