پياده سازي يك روش عملي براي تعيين منابع هارمونيك در شبكه

lدر اين مقاله يك روش عملي جهت تعيين منابع هارمونيك در شبكه ارايه ميشود. اين روش بر مبناي مقايسه توانهاي غير حقيقي باهم ميباشد و به سادگي قابل پيادهسازي در پايشهاي كيفيت توان است. براي شبيه سازي روش مذكور از دادههاي بهدست آمده از اندازه- گيري كيفيت توان در شبكه انتقال سمنان در سال 1390استفاده ميشود. همچنين صحت روش در حضور خطاي ترانسفوماتورهاي ولتاژ خازني نيز بررسي ميشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *