پياده سازي كنترل گر مناسب براي پخت پره ي توربين بادي

 پره ي توربين بادي يكي از اجزاي مهم توربين است كه از تكنولوژيهاي بروز براي ساخت آن استفاده ميشود. از جمله روشهاي ساخت ميتوان به روش VIPاشاره كرد. يكي از نكات كليدي در تحقق اين روش، پخت پره ميباشد كه بايد بهطور دقيق و براساس پروفايل حرارتي مشخص صورت پذيرد. تجهيزات لازم براي آمادهسازي بستر مناسب براي فرآيند پخت، محدوديتهايي را براي طراح بههمراه دارد كه از جمله آن ها ميتوان به الياف حرارتي با ضرايب گرمايي متفاوت و در نتيجه تاخير در انتقال حرارت در هر سكتور پره و نيز صرفهجويي در سيستم سرد كن اشاره كرد. در اين مقاله سعي شده كه در ابتدا سيستم پخت شناسايي گردد و سپس با توجه به تاخير انتقال حرارت فرآيند، در هريك از سكتورها از كنترلگر پيشبين اسميث مجزاي مناسب براي بهبود عملكرد در مقايسه با كنترلگر PIاستفاده گردد.پيادهسازي و بررسي نتايج تست براي پره با چند سكتور، تاييد طراحي را به اثبات ميرساند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *