پياده سازي سيستم بهينه مديريت انرژي براي مجموعه ريزشبكه ها

امروزه، بمنظور توليد توان با كمترين هزينه ممكن و حصول اطمينان از مصرف بهينه انرژي در ريزشبكه ها ، ارائه سيستم مديريت انرژي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. در اين مقاله، با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري چند زمانه، ساختار جامعي براي مديريت بهينه انرژي در ريزشبكه ها ارائه شده است. روش پيشنهادي، قادر به تعيين عملكرد بهينه منابع موجود در ريزشبكه ها، كنترل تمامي تعاملات با شبكه و همچنين كنترل تبادلات توان ما بين ريزشبكه ها مي باشد. بمنظور تأييد ساختار پيشنهادي، يك سيستم با دو ريزشبكه متصل به شبكه سراسري و يك بار فشرده شبيه سازي شده است. نتايج بدست آمده به وضوح نشان مي دهد كه سيستم پيشنهادي در مديريت انرژي ريزشبكه هاي متعدد موثر بوده و منجر به عملكرد بهينه منابع موجود در هر ريزشبكه شده و نيز، به صورت مناسبي عملكرد ريزشبكه ها و شبكه را در تعاملات با يكديگر كنترل مي نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *