پياده سازي روشهاي دقيق و تقريبي محاسبه هزينه هاي ناشي از قطع برق مشتركان، در يك شبكه توزيع آزمايشگاهي

در اين مقاله، يك روش دقيق جهت تخمين هزينه هاي ناشي از قطع برق مشتركان شبكه هاي توزيع ارايه مي گردد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه اندازه هزينه هاي ناشي از قطع برق به پارامترهايي همچون ساعت، روز و فصل وقوع خاموشي, مدت زمان آن, نوع مشترك و اندازه ديماند آن, و . .  بستگي داشته، نمي توان آن را تنها با استفاده از اطلاعات خام حاصل از مميزي، اندازه ديماند مشتركان، و . . .، محاسبه كرد. به منظور بررسي اثر هر يك از اين پارامترها بر مقدار عددي هزينه, نياز است كه روش دقيق در يك شبكه توزيع آزمايشگاهي پياده سازي شود. اطلاعات شبكه هاي استاندارد موجود براي پياده سازي روشهاي محاسبه هزينه قطع برق
كافي نمي باشد. از اينرو, يكي از شبكه هاي توزيع استاندارد موجود اصلاح, داده هاي مورد نياز به آن اضافه، و يك شبكه جديد ايجاد مي شود. روش دقيق محاسبه هزينه نيازمند انجام يك مميزي دقيق و كسب اطلاعات مفصلي از شبكه و مشتركان آن مي باشد. به اين دليل، در مقاله حاضر يك روش تقريبي محاسبه هزينه نيز ارايه و با روش دقيق مقايسه مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *