پياده سازي روشهاي تست مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال در نرم افزار MATLAB

در اين مقاله استفاده از شبكههاي عصبي را به عنـوان روشي جديد براي تست و تشخيص خطا در ADCهـا معرفـي كرده و آنرا به همراه ديگر روشهاي تست ADCها، در نرمافزار MATLAB پيادهسازي مـيكنـيم. سـپس قابليـت تـشخيص و تعيين مكان وقوع خطا در آنها را مقايـسه مـينمـاييم. مـدلهاي خطاي ،stuck_at_1 ،stuck_at_0مدار باز، خطاي پل و خطاي تلرانس به مدار يك 3 ADCبيتي از نوع flashاعمال گرديدند و بانكهاي خطـا ايجـاد شـد. روش هيـستوگرام مقـدار INLو DNLمبدل را محاسبه كرده و ميتواند وجود خطا را تشخيص دهد. در روش FFTمولفه هاي ناخواسـته در طيـف خروجـي، وجود خطا را نشان ميدهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.