پياده سازي روشهاي تست مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال در نرم افزار MATLAB

در اين مقاله استفاده از شبكههاي عصبي را به عنـوان روشي جديد براي تست و تشخيص خطا در ADCهـا معرفـي كرده و آنرا به همراه ديگر روشهاي تست ADCها، در نرمافزار MATLAB پيادهسازي مـيكنـيم. سـپس قابليـت تـشخيص و تعيين مكان وقوع خطا در آنها را مقايـسه مـينمـاييم. مـدلهاي خطاي ،stuck_at_1 ،stuck_at_0مدار باز، خطاي پل و خطاي تلرانس به مدار يك 3 ADCبيتي از نوع flashاعمال گرديدند و بانكهاي خطـا ايجـاد شـد. روش هيـستوگرام مقـدار INLو DNLمبدل را محاسبه كرده و ميتواند وجود خطا را تشخيص دهد. در روش FFTمولفه هاي ناخواسـته در طيـف خروجـي، وجود خطا را نشان ميدهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *