پياده سازي الگوريتم كنترل دور FOCمبتني بر DSPو تست آن بر روي موتور القايي 55 kW

در اغلب بخشهاي صنعتي، انرژي الكتريكي از مهمترين منـابع انرژي بـه شـمار مـيرود. از آنجـا كـه موتورهـاي الكتريكـي مصرف كننده اصلي انرژي در كارخانجات صنعتي هستند، لـذا بهينه سازي مصرف در اين موتورها به عنوان گزينهاي اساسـي در ارتباط با صرفه جويي انرژي، قابل بررسي ميباشد. يكي از راههاي فوقالعاده مـؤثر در كـاهش مصـرف ايـن تجهيـزات، استفاده از درايو يا كنترل كنندههاي دور موتور است. اين مقاله به نكات عملي در مراحل طراحي و پيادهسازي يكي از روشهاي كنترل دور موتورهاي القايي سهفـاز تحـت عنـوان كنترل برداري شار جهت داده شده ) 1 (FOCميپردازد و پـس از آن نتايج حاصل از اجرا و تست اين روش كنتـرل بـر روي درايور ساختهشده براي موتور القـائي 55kWشـامل تسـتهاي  پاسخ پله سرعت و پاسخ پله بار ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *