پردازش تصاوير ماهواره اي با استفاده از شبكه عصبي فازي جهت شناسايي تشكيلات كربناته

اكتشاف معادن فرآيندي پيچيده و پرهزينه اســت و دانش فني آن بسيار گرانبهاســت. تصـاوير مـاهوارهاي حـاوي اطلاعات بسيار مفيدي در مورد جنس سنگهاي لايــه سـطحي زميـن ميباشـند. در ايـن مقالـه پـردازش تصــاوير مــاهواره Landsat TM به منظور اكتشاف معــادن مربـوط بـه سـنگهاي تشكيلات كربناته با استفاده از شبكه عصبي فازي بررسي شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *