پردازشگر خاص براي تحريک مصنوعي اعصاب محيطی امير

در اين مقاله يک پردازشگر خاص برای به کارگيری در يک سيستم تحريک کننده اعصاب محيطي طراحی شده است. اين سيستم با دريافت اطلاعات کنترلی از طريق يک لينک القايي با فرکانس ،۴ MHzتوانايي تحريک مناسب اعصاب سط تو ۸جفت الکترود را دارا میباشد. جريان تحريک کننده الکتريکی عصب به صورت دو فازه با دامنه و مدت زمان قابل مه نا بر ريزی برای هر دو فاز و تاخير بين دو فاز در نظر گرفته شده است. پردازنده مورد نظر يک سيگنال دادههای سريال ورودی کد شده به صورت RZ1را به همراه سيگنالهای پالس ساعت و resetاز بخشهای آنالوگ سيستم دريافت ميکند و
می به تفسير رشته اطلاعات ورودی پردازد. صحت اطلاعات از طريق بيتهای parityکه در لابلای دادههای اصلی است، سی برر شده و در نهايت سيگنالهای کنترلی تحريک، توسط اطلاعات موجود در رشته داده ورودی توليد میشوند.نتايج شبيهسازی و پيادهسازي اين پردازشگر در مقاله آورده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *