پديده آشوب و تاثير آن در سيستمهای Aviation

ابتداي امر مفهوم رفتار آشوبگرانه تنها به عنـوان يك مفهوم رياضي جالـب و بحـث برانگيـز بـه حسـاب مـي آمـد و در سيستمهاي عملـي جـايي نداشـت ولي بـا گذشـت زمـان، ديناميك آشوبگرانه در بسياري از سيستمهاي مكانيكي، ارتباطي، راديـويي، ليزري، شيميايي، زيست شناسي، اقتصـادي و پزشـكي مشـاهده شـد و بصورت يك موضوع عملي مورد بررسي قرار گرفت. اين مقاله شامل دو بخش است آه در بخش اول به ارائه اطلاعات ضـروري در مـورد آشـوب و چگونگي آنترل سيستم هاي آشوبگرانه مي پردازد و بخش دوم به آاربرد اين شيوه هاي آنترلي در سيستمهايي مي پـردازد آـه در هواپيماهـا بهنگام مواجه با اشياء پرنده ناشناس  UFO’sدچار نوعي رفتار شبه آشوبی میگردند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *