پتانسيل سنجي توليد همزمان برق و حرارت

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – پتانسيل سنجي توليد همزمان برق و حرارت در بخش خانگي در ايران

دانلود مقاله : پتانسيل سنجي توليد همزمان برق و حرارت در بخش خانگي در ايران

در اين مقاله به پتانسيل سنجي توليـد انـرژي الكتريكـي از مولدهاي توليـد پراكنـده در بخـش خـانگي كشـور پرداختـه ميشود. با توجه به نياز حرارتي بخش خانگي،  مولدهاي مورد بررسي در اين مطالعه به صورت توليد همزمان برق و حرارت ميباشد. روش تحقيق بر پايه جمـع آوري اطلاعـات مصـرف برق بخش خانگي در چهار اقليم  كشـور (شـامل اقلـيم سـرد، گــرم و خشــك، گــرم و مرطــوب و معتــدل و مرطــوب) بــوده و تحليلهاي فنـي-اقتصـادي بـا توجـه بـه مشخصـات فنـي و اقتصادي تكنولوژيهاي  توليد همزمان برق و حـرارت مرسـوم در دنيا انجام ميگردد. با توجه به تنوع ايـن تكنولوژي هـا، پـنج سيستم مناسب به بخش خانگي اختصاص داده شده و در يك تحليل  فني-اقتصادي رقابت اين پنج تكنولوژي در چهار اقليم كشور بررسي ميشود. در نهايت با توجه به نتايج فوق بهترين تكنولوژي به همراه بازه تـواني مناسـب در هـر اقلـيم  معرفـي ميشود. در ادامه با توجه به آمارهاي جمع آوري شده از تعداد واحدهاي مسكوني واجد شرايط، ميزان پتانسيل توليد بـرق از اين سيستمها در كشور بدست  مي آید. نتايج نشان ميدهـد كـه بخش خانگي ميتواند 24درصد از بـرق مصـرفي خـود را از طريق نصب سيسـتمهاي توليـد همزمـان بـرق و حـرارت بـا ظرفيت مجموع  3651 مگاوات تأمين نمايد .

علي جوكار
پژوهشگاه نيرو
تهران – ايران
اميد شاه حسيني
پژوهشگاه نيرو
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *