پایان نامه مدل سازی و شبیه سازی توربین های بادی مجهز به DFIG و STATCOM

ایراد اصلی توربین هاي بادي مجهز به ژنراتور القایی از دو سو تغذیه ، عملکرد آن ها در طـی بـروز اتصـال کوتاه در شبکه می باشد . در این پروژه یک روش جدید براي عملکرد بی وقفـه تـوربین بـادي مجهـز بـه ژنراتور القایی از دو سو تغذیه در طی بروز خطا در شبکه ارایه شده است. یک محدود کننده جریان خطـا به طور سري با مدار روتور قرار می گیرد ، در طی بروز خطا محدود کننده جریان یک سلف بـزرگ را وارد مدار روتورمی کند تا از افزایش جریان در مدار روتور جلوگیري کند . هنگامی که خطا رفع شد سلف نیز از مدار روتور خارج می شود . همچنین از یک  STATCOM براي تامین توان راکتیو مورد نیـاز در حالـت دائمی و درطی بروز خطا استفاده شده است . صحت و عملکرد روش با شبیه سازي سیستم قـدرت نمونـه در محیط نرم افزار  PSCAD/EMTDC تایید می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *