پاسخ تقاضا در سيستم هاي تجديد ساختاريافته

 Demand Responseيا پاسخ تقاضا يكي از مسائل مطرح در سيستمهاي تجديد ساختار يافته اسـت. ايـن موضـوع بـه معنـي تغيير در مصرف برق مشتركين نسبت به الگوي طبيعي مصرف آنهاست. Demand Responseابزاري است كه بهره بردار مستقل سيـستم ISO با استفاده از آن قادر خواهد بود قابليت اطمينان سيستم را حفظ كند. يعني با بازخريد انـرژي فروختـه شـده از مـشتركين ميـزان بارگذاري سيستم را كاهش مي دهد. اين مقاله به بررسي جامع اين موضوع و ابعاد مختلف آن مي پردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *